Projekty


Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty

(č. 77-FN-042)

 

Projekt se zaměřuje na ochranu přírodní památky Kurovický lom skrze osvětové a vzdělávací aktivity pro děti z mateřských škol, žáky ze základních a středních škol a širokou veřejnost ze Zlínského kraje. Ekologická výchova a osvěta bude rozvíjet specifické dovednosti, postoje, znalosti a měkké kompetence související s tématem trvale udržitelného rozvoje, které budou podporovat a upevňovat šetrné chování k životnímu prostředí, k živočišným a rostlinným druhům a k přírodním stanovištím.

Cílem předkládaného projektu je podpořit biodiverzitu, ochranu přírody a krajiny v přírodní památce Kurovický lom u Tlumačova, která je významná nejen po stránce geologicko – paleontologické. Botanické a zoologické průzkumy provedené v letech 1997 - 2004 doložily výskyt celé řady chráněných druhů živočichů a rostlin, na jejichž základě byla přírodní památka zařazena do Soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Lom Kurovice. Dalším cílem je vědecko – výzkumná, vzdělávací a osvětová činnost v lokalitě s cílem vyhodnotit početnost populací vybraných druhů.

Aktivity projektu pro školy a veřejnost budou průběžně inzerovány v sekcích Akce pro veřejnost a Výukové programy.

Projekt je realizován v období od 1.4.2015 do 31.3.2016 na území Zlínského kraje. Do projektu je zapojeno 10 školských 

zařízení z okresů Kroměříž a Zlín.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

Kontakty:

Mgr. Kateřina Žaludková - manažer projektu

M: +420 775 355 575, k.zaludkova@escargot-ops.cz

 

Mgr. Michaela Pokorná - finanční manažer

M: +420 775 355 075, m.pokorna@escargot-ops.cz

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz